Om byrån

Advokatfirman Brandel etablerades 1984 och har för närvarande 8 anställda varav fyra advokater och en affärsjurist. Advokatfirmans klienter består till övervägande del av privatpersoner samt små och medelstora företag.

Byråns advokater och jurister besitter ett brett yrkeskunnande inom såväl brottmål som affärsjuridik och personjuridik. Advokatbyråns jurister har särskild kunskap och erfarenhet inom en rad rättsområden såsom exempelvis process- och straffrätt, hyres- och arrenderätt, fordringsrätt, utlänningsrätt, familjerätt m.m.

Advokatfirman har lång och bred erfarenhet av avtalsfrågor, kontraktsskrivning, förhandlingar och tvistelösningar mellan företag eller privatpersoner, bolagsfrågor, skadestånd, ansvar vid obestånd m.m. Advokatfirman har även ett omfattande kontaktnät med experter att anlitas som sakkunniga i tvister.

Firman har genom sina advokater profilerat sig som försvarsadvokater i brottmål och förekommit vid ett flertal uppmärksammade brottmålsrättegångar.

Advokatfirmans grundare, Lars Brandel, har även stor erfarenhet och särskilda kunskaper i bl.a. arrenderätt och övriga fastighetsrelaterade rättsområden. Advokat Lars Brandel är även förordnad som Notarius Publicus i Falkenberg.

Samtliga jurister verkar som rättshjälps- och målsägandebiträden och är godkända för rättsskyddsärenden.

Utöver uppdrag som offentliga försvarare åtar sig advokatfirman privata försvararuppdrag.